17 Juil 2018
Parking “Privat Camionnetten”

Diddelenger Gemengerot vum 13.07.2018 Nodeems, eise Conseiller Yves Jadin, am Gemengerot vum 16.03.2018 de Schäfferot nach emol op de Parkproblem vu private Camionnetten, iwwert eng offiziell Fro, opmierksam gemaach huet, ass am leschte Gemengerot vum 13.07.2018 déi néideg Modifikatioun vum Verkéiersreglement gestëmmt ginn. Vill Diddelenger, déi esou eng “Camionnette” hunn wäerten elo zefridde sinn! Eng gutt […]

Plus d'informations
07 Mai 2018
ArcelorMittal Diddeleng

Den Yves Jadin seng Interventioun am Gemengerot vum 04.05.2018 am Kader vum Verkaaf “ArcelorMittal”   déi Lénk ënnerstëtzen des Motioun natierlech. Ech wollt awer op a puer Punkten agoen déi mir net ganz kloer schéinen. An der Motioun selwer feelt a Saz wou gesot gëtt dass Lëtzebuerg der Arcelor / Arbed a schwéieren Zäite gehollef […]

Plus d'informations
30 Mar 2018
Quartier “Néischmelz”

Gemengerot vum 29.03.2018 am Kader vun der “Modification ponctuelle PAG” fir de Quartier “Néischmelz” Merci, Här Buergermeeschter, dir Damen an Häre vum Schäfferot a Gemengerot. Fir direkt Spannung ze huele wëll de Mouvement déi Lénk Iech matdeelen dass mär de Projet Néi Schmëlz zum Deel wäerte matdroen! Leider ass et mär net méiglech just eenzel […]

Plus d'informations
21 Mar 2018
Chrëschtmaart 2017

Am Kader vum Gemengerot vum 16.03.2018 huet de Yves Jadin eng weider Fro gestallt. Här Buergermeeschter, Dir Damen an Häre Schäffen, Kënnt Dir w.e.g. am Kader vun der nächster Gemengerotssëtzung vum 16.03.2018 folgend Froen zum Chrëschtmaart 2017 beäntwerten: – Ass den Decompte vum Chrëschtmaart schonns disponibel a wa jo wei ass dësen ausgefall? – Wann […]

Plus d'informations
21 Mar 2018
Parking privat Camionnetten

Am Kader vum Gemengerot vum 16.03.2018 huet de Yves Jadin folgend Fro gestallt: Här Buergermeeschter, Dir Damen an Häre Schäffen, Kënnt Dir w.e.g. am Kader vun der nächster Gemengerotssëtzung vum 16.03.2018 folgend Froen zum Parkproblem fir privat Camionnettë beäntwerten: – Wéini a wien ka soen dass et eng Camionnette ass? – An Diddeleng hält sech […]

Plus d'informations

Les autres sections

Photos

no images were found