15 Fév 2018
“CityBus” a “Flexi-bus”

Am Gemengerot vum 09.02.2018 huet de Yves Jadin, déi Lénk, gefrot firwat den Diddelenger “Citybus” eppes kascht. De Budget 2018, vun der Stad Diddeleng weist aus dass ee mat 6000 € Recettë rechent. Dei stinn a kenger Relatioun mat de “Frais de fonctionnement”! Hei stëllt sech, fir dëse Service méi attraktiv ze maachen, einfach Fro […]

Plus d'informations
12 Fév 2018
Motion pour la mise en place d’un conseil de rectrutement

Présentée pendant le conseil communal du 09.02.2017 par Yves Jadin Motion pour la mise en place d’un conseil de recrutement du personnel à engager par l’administration communale de Dudelange Le conseil communal de Dudelange considérant que le contingent du personnel de la Ville doit rester stable et même augmenter régulièrement afin de pouvoir répondre aux […]

Plus d'informations
18 Déc 2017
Budget 2018

Merci, Här Buergermeeschter, dir Damen an Häre vum Schäfferot a Gemengerot. Ech hat bei menger eichter Ried gesot dass Schäfferotserklärung sech liest wei a gutt Buch. Mat der Presentatioun vum Budget 2018 si mär natierlech nees an der Realitéit ukomm.
A grousse Linnen, wa mer éierlech sinn, presentéiert sech dëse Budget guer net esou schlecht. Finanzsituatioun vun der Stad Diddeleng ass gesond, a kann sech weise loossen! Wann een awer elo verschidde Saachen am Detail analyséiert muss een sech awer Fro stellen! Hei elo just a puer Punkten déi fir de Mouvement déi Lénk wichteg sinn!

Plus d'informations
27 Oct 2017
Gemengewahlen 2017: déi Lénk Diddeleng verteidigen ihren Sitz mit jüngster Kandidatenliste

Bei den Gemeindewahlen im Oktober haben déi Lénk Diddeleng das zweitbeste Resultat nach der Sektion Sanem erreicht. Mit einer, zum großen Teil, erneuerten Kandidatenliste konnte das Resultat von 6,85% in 2011 auf 7,51% verbessert werden. Dies ist auch deshalb ein Erfolg, da es sich um die jüngste Liste im Land handelte, die zu mehr als zwei Dritteln aus Frauen bestand. Allein 7 der 19 KandidatInnen waren junge Frauen unter 30 Jahren und es wurde bewusst auf SpitzenkandidatInnen verzichtet.

Plus d'informations
19 Sep 2017
d’Leit stoark maachen – le nouveau journal de déi Lénk Diddeleng

La vie ne se passe pas si mal à Dudelange, mais il reste beaucoup de choses à changer : un taux de pauvreté trop important, des prix du logement qui augmentent d’année en année ainsi que des coûts de la vie élevés. Dans notre nouveau journal qui vient de paraitre nous soulevons certains points qui […]

Plus d'informations

Les autres sections

Photos

no images were found