02 Fév 2021
Intervention sur le budget communal 2021

Joseph Thill (déi Lénk), le 18 décembre 2020: Merci Här Buergermeeschter.   Fir d’alleréischt e Merci un d’Romaine Goergen fir  säin Engagement all déi vill Joeren hei am Gemengerot an eis bescht Wënsch, dass et bei deenen Engagementer, déi et mat Sécherheet och nach ausserhalb vum Gemengerot wäert hunn, dann och vill Satisfaktioun domat huet. […]

Plus d'informations
28 Sep 2020
Quelques commentaires de déi Lénk Dudelange au sujet de la réunion du conseil communal du 25 septembre 2020

  Projets d’investissement   Construction d’un nouveau Centre sportif (piscine + salle de sport) au Strutzbierg (2021 – 2023) C’est une très bonne chose que chaque quartier de Dudelange dispose de son école primaire et de sa maison relais; d’avoir des installations sportives (hall polyvalent et piscine) immédiatement à côté des bâtiments scolaires est une […]

Plus d'informations
09 Juin 2020
Quelques commentaires de déi Lénk cc séance du conseil communal de Dudelange, vendredi 29 mai 2020.

Point 3 de l’OJ (ordre du jour) : Projet d’aménagement particulier (PAP) “A Bëlleg” Globalement, déi Lénk salue ce nouveau projet de construction à cet endroit. Le lieu-dit “A Bëlleg” se situe au nord de la rue Jean Simon, entre la route de Luxembourg et la voie ferrée , +/- à l’arrêt CFL Burange. Si […]

Plus d'informations
17 Juil 2018
Parking “Privat Camionnetten”

Diddelenger Gemengerot vum 13.07.2018 Nodeems, eise Conseiller Yves Jadin, am Gemengerot vum 16.03.2018 de Schäfferot nach emol op de Parkproblem vu private Camionnetten, iwwert eng offiziell Fro, opmierksam gemaach huet, ass am leschte Gemengerot vum 13.07.2018 déi néideg Modifikatioun vum Verkéiersreglement gestëmmt ginn. Vill Diddelenger, déi esou eng “Camionnette” hunn wäerten elo zefridde sinn! Eng gutt […]

Plus d'informations
07 Mai 2018
ArcelorMittal Diddeleng

Den Yves Jadin seng Interventioun am Gemengerot vum 04.05.2018 am Kader vum Verkaaf “ArcelorMittal”   déi Lénk ënnerstëtzen des Motioun natierlech. Ech wollt awer op a puer Punkten agoen déi mir net ganz kloer schéinen. An der Motioun selwer feelt a Saz wou gesot gëtt dass Lëtzebuerg der Arcelor / Arbed a schwéieren Zäite gehollef […]

Plus d'informations

Les autres sections

Photos

no images were found