30 Mar 2018
Quartier “Néischmelz”

Gemengerot vum 29.03.2018 am Kader vun der “Modification ponctuelle PAG” fir de Quartier “Néischmelz” Merci, Här Buergermeeschter, dir Damen an Häre vum Schäfferot a Gemengerot. Fir direkt Spannung ze huele wëll de Mouvement déi Lénk Iech matdeelen dass mär de Projet Néi Schmëlz zum Deel wäerte matdroen! Leider ass et mär net méiglech just eenzel […]

Plus d'informations
21 Mar 2018
Chrëschtmaart 2017

Am Kader vum Gemengerot vum 16.03.2018 huet de Yves Jadin eng weider Fro gestallt. Här Buergermeeschter, Dir Damen an Häre Schäffen, Kënnt Dir w.e.g. am Kader vun der nächster Gemengerotssëtzung vum 16.03.2018 folgend Froen zum Chrëschtmaart 2017 beäntwerten: – Ass den Decompte vum Chrëschtmaart schonns disponibel a wa jo wei ass dësen ausgefall? – Wann […]

Plus d'informations
21 Mar 2018
Parking privat Camionnetten

Am Kader vum Gemengerot vum 16.03.2018 huet de Yves Jadin folgend Fro gestallt: Här Buergermeeschter, Dir Damen an Häre Schäffen, Kënnt Dir w.e.g. am Kader vun der nächster Gemengerotssëtzung vum 16.03.2018 folgend Froen zum Parkproblem fir privat Camionnettë beäntwerten: – Wéini a wien ka soen dass et eng Camionnette ass? – An Diddeleng hält sech […]

Plus d'informations
15 Fév 2018
“CityBus” a “Flexi-bus”

Am Gemengerot vum 09.02.2018 huet de Yves Jadin, déi Lénk, gefrot firwat den Diddelenger “Citybus” eppes kascht. De Budget 2018, vun der Stad Diddeleng weist aus dass ee mat 6000 € Recettë rechent. Dei stinn a kenger Relatioun mat de “Frais de fonctionnement”! Hei stëllt sech, fir dëse Service méi attraktiv ze maachen, einfach Fro […]

Plus d'informations
12 Fév 2018
Motion pour la mise en place d’un conseil de rectrutement

Présentée pendant le conseil communal du 09.02.2017 par Yves Jadin Motion pour la mise en place d’un conseil de recrutement du personnel à engager par l’administration communale de Dudelange Le conseil communal de Dudelange considérant que le contingent du personnel de la Ville doit rester stable et même augmenter régulièrement afin de pouvoir répondre aux […]

Plus d'informations

Les autres sections

Photos

no images were found