mercredi, 21 mars 2018

Parking privat Camionnetten

Am Kader vum Gemengerot vum 16.03.2018 huet de Yves Jadin folgend Fro gestallt:

Här Buergermeeschter, Dir Damen an Häre Schäffen,

Kënnt Dir w.e.g. am Kader vun der nächster Gemengerotssëtzung vum 16.03.2018 folgend Froen zum Parkproblem fir privat Camionnettë beäntwerten:

– Wéini a wien ka soen dass et eng Camionnette ass?
– An Diddeleng hält sech „Rumeur“ dass zu dësem Parkproblem awer Ausname gemaach goufen?

  • Wei hunn des Ausnamen ausgesinn?
  • Wien huet vun dësen Ausname profitéiert?
  • An firwat sinn des Ausnamen iwwerhaapt accordéiert ginn?

– Wat fir Léisunge gesäit Gemeng Diddeleng fir, vu que dass iwwert „Ausnamen“ jo en éischte Léisungsusaz fonnt ginn ass! 

Mat frëndleche Gréiss

Yves Jadin

Gemengerotsmember

Les autres sections

Photos

no images were found