Parking “Privat Camionnetten”.

mardi, 17 juillet 2018 

Parking “Privat Camionnetten” 

Diddelenger Gemengerot vum 13.07.2018

Nodeems, eise Conseiller Yves Jadin, am Gemengerot vum 16.03.2018 de Schäfferot nach emol op de Parkproblem vu private Camionnetten, iwwert eng offiziell Fro, opmierksam gemaach huet, ass am leschte Gemengerot vum 13.07.2018 déi néideg Modifikatioun vum Verkéiersreglement gestëmmt ginn.

Vill Diddelenger, déi esou eng “Camionnette” hunn wäerten elo zefridde sinn!

Eng gutt a konstruktiv Oppositiounsaarbecht vun déi Lénk!

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe