Thessy Erpelding rotéiert an den Gemengerot

Den 20. September as d’Thessy Erpelding fir den Jos Thill an den Diddelenger Gemengerot rotéiert. Hei as seng Untrëttsried.

Här Buergermeeschter,

Dir Dammen an Hären vum Schäfferot,

Kolleeginnen a Kolleegen vum Gemengerot,

Haut iwwerhuelen ech hei am Gemengerot d’Mandat vum Jos Thill a vertrieden déi Lénk vun elo un an dësem Gremium. 

Wéi der wësst, hu mär an eise Statuten d’Rotatioun stoen, déi et méi Leit erméiglecht sech aktiv un der Politik ze bedeelegen. Zu deem Prinzip gehéiert och, dass mer ëmmer eng Ekipp sinn, an an deem Sënn ass dat hei e fléissenden Iwwergang. Dat bedeit, dass ech schonn zesummen mam Jos an d’Dossieren agebonnen wuar an de Jos eis natierlech och net verluer geet a wäert weider matschaffen. 

Ech profitéieren dann och hei dovun, fir dem Jos Merci ze soen fir säin Asaz am Gemengerot a fir seng 61 Interventiounen eleng am leschte Joer.

Ech muss soen, et ass schonn e besonnescht Gefill fir mech, elo hei als Member vum Gemengerot dobäi ze sinn.Bis virun zimmlech genee 2 Joer hunn ech fir d’Diddelenger Gemeng geschafft, an dat iwwer 17 Joer, dovunner 12 Joer an der Museksschoul a 5 Joer am Biergeramt. Ech kann also behaapten, dass ech eis Gemeng als Verwaltung an hirt Fonctionnement gutt kennen, wat sécher net vu Nodeel ass.

Et wuar mer an där ganzer Zäit, an och elo nach (ech sinn nach ëmmer Gemengebeamtin), ëmmer bewosst, dass ech meng Aarbecht un 1. Stell am Déngscht vum Bierger ausféieren an ech hu mech deementspriechend verhalen.

An dat ass och elo hei an dësem Gremium net anescht.

Well, wat ass et anescht, wéi dass mär hei am Gemengerot, d’Geschécker vun der Stad Diddeleng diskutéieren a leeden am Numm vun de Leit, déi hei wunnen?

Oft, wa vu Politik geschwat gëtt, an ech soen, dass ech mech politesch engagéieren, soe Leit, si géifen näischt vu Politik verstoen, sech net dofir intresséieren, näischt dovun halen, … a scho guer net vun de Politiker. 

Dat Wuert Politik huet e negativen Touch bei de Leit, wat immens schued ass. Ech erkläeren dann ëmmer, dass eng Gemeng jo awer näischt anescht ass, wéi eng grouss Gemeinschaft, déi all puer Joer déi Fraen a Männer wielt, déi d’Verantwortung iwwerhuelen an sech këmmere sollen, dass alles fonctionéiert an dass mer eng flott, lieweg a wunnenswäert Stad hunn.

An deem Sënn gesinn ech also meng Funktioun am Gemengerot och erëm am Déngscht vum Bierger.

Vun ALLE Bierger a Biergerinnen, dat ass mer ganz wichteg! An deem Kontext begréissen ech, dass elo endlech d’Residenzklausel fir d’Net-Lëtzebuerger bei de nächste Walen ewech fält.

Dass ech hei als Vertriederin vun déi Lénk sinn, an domat zur Oppositioun gehéieren, heescht net, dass ech automatesch géint alles wäert sinn, wat vum Schäfferot an der Majoritéit virgeschloe gëtt. Ech gesi mäi Rôle doran, Projeten, déi ech, resp. mär als déi Lénk, gutt fannen, matzedroen, awer och Saachen ze hannerfroen, wann se net kloer sinn oder géint Punkten ze stëmmen, wann ech net kann d’accord sinn.

Wat mer wierklech wichteg ass, dat ass Transparenz an Éierlechkeet an den Dossieren. Nëmmen, wann een d’Fakten, d’Detailer an d’Hannergrënn kennt, kann een och mat guddem Gewëssen fir oder géint e Projet stëmmen.

Wéi ech elo scho gesot hunn, sëtze mer hei am Déngscht vum Bierger an dofir ass et wichteg, dass d’Leit aus der Gemeng och esou vill wéi méiglech mat agebonne ginn.

Zum Deel leeft dat net ganz schlecht an et gëtt scho versicht, d’Bierger a Biergerinnen mat op dee Wee ze huelen. Et ass awer duerchaus nach Sputt no uewen. An och bei de Leit ass et esou, dass se mussen transparent informéiert a sensibiliséiert ginn, fir kënnen mat ze diskutéieren a produktiv matzeschaffen.

An de Kontext vun der Biergerbedeelegung gehéieren och déi vill Gemengekommissiounen, déi mer hei zu Diddeleng hunn. Déi sinn zwar nëmmen berodend, kënnen awer Avisen ofginn, wat sécher net onwichteg ass. Et kinnt eng gutt Plaz sinn, fir vill verschidden Themen ze diskutéieren a Projeten op de Wee ze bréngen. Leider fonctionéieren déi allermeescht net gutt oder zumindest net esou wéi mär eis dat virstellen. Ech wäert iech sécher méi spéit eng Kéier domat befaassen.

En anert Thema, wat mer um Häerz läit, ass de Logement, méi genee de bezuelbare Wunnraum. 

Leider ass dëst och national eent vun de gréisste Problemer hei am Land, scho säit ganz ville Joeren. E Premier huet et scho virun ongeféier 20 Joer zur Chefsaach gemaach, et ass awer trotzdeem sech ni wierklech drëms gekëmmert ginn. An och elo, wou et ëmmer méi akut gëtt a katastrophal Ausmoossen hëlt, maachen déi 3 Regierungsparteien, an och déi gréisst Oppositiounspartei esou, wéi wann si an de leschte Joeren alleguer net mat an der Verantwortung gewiescht wären an si proposéieren elo op eemol lauter Iddien, déi se awer selwer an deene Gemengen, wou se an der Majoritéit sinn, mol net ëmsetzen.

Eng bezuelbar Wunneng ze hunn an a Würd kënnen ze liewen, MUSS e Recht sinn! Dir kënnt iech net virstellen, wat ech alles am Biergeramt matkritt hunn!…wéi Leit bedrunn a belunn, ausgenotzt an ofgezockt gin sinn vu skrupellose Proprietären! 

Dofir kann natierlech d’Gemeng net direkt eppes. Déi ass esouguer säit Joren um gudde Wee, andeems se d’chambres meublées, déi sougenannte Kaffiszëmmeren, streng kontrolléiert.

Mee d’Gemeng muss och mat anere Mesuren Verantwortung iwwerhuelen fir neien an abordabelen Wunnraum ze schafen. Diddeleng huet sech ganz vill Joren praktesch net drëm gekëmmert, huet net selwer Wunnraum geschaaft an hat ganz laang mol net eng Dosen Sozialwunnengen. 

Ech begréissen, dass säit enger Zäitchen do méi geschitt. D’Zuel vun de soziale Wunnengen, déi vun der Gemeng, resp. dem Office social, geréiert ginn, ass erop gaangen, och wann et der nach laang net genuch ginn.

Säit kuerzem besteet an der Gemeng de Service Logement, an och dat ass ze begréissen.

Mee leider gëtt nach net genuch gemaach zu Diddeleng an et gëtt ëmmer op de Projet NeiSchmelz verwisen. Dee Projet ass prinzipiell gutt, och wa mär ënnert anerem der Meenung sinn, dass do zum Deel nach méi héich kinnt a misst gebaut ginn, vu dass do virdrun schonn ëmmer Gebaier stungen, déi méi héich wuaren. Mee dat ass jo alles nach net a Steen gemeesselt, et ass jo e mëttel- bis laangfristege Projet. Och wann d’PAPen scho gestëmmt sinn, kann z.b. d’Héicht vu verschidde Gebaier nach iwwerduecht ginn, wéi de Buergermeeschter selwer eréischt virun 10 Deeg am Kader vun enger Table ronde gesot huet (an iwwregens och den Direkter vum Fonds du Logement).

Allerdéngs ass NeiSchmelz an der Haaptsaach e Projet, dee vum Fonds du Logement realiséiert gëtt, an et ass wichteg, dass och eis Gemeng méi aktiv gëtt a selwer baut. Dëst gëtt jo och zu engem groussen Deel vum Staat subventionéiert. 

Déi Lénk hu virun e puer Joer e Plang virgeluecht, wéi d’Gemeng kinnt Wunnengsbau an Eeegeregie realiséieren a wéi et kinnt finanzéiert ginn. Och wann dee Plang sécher net perfekt an net bis an de leschten Detail duerchduecht wuar, sou ass et awer immens schued, dass e net wéinstens diskutéiert ginn ass, net am Gemengerot a mol net an der Bautekommissioun. En ass vum Schäfferot einfach als net realisabel ofgehaakt ginn.

Zum Thema Logement kinnt ech nach vill soen, z.B. iwwer Grondsteiererhéijung an d’Besteierung vum Leerstand. Firwat wëllt eis Gemeng net op déi Weeër goen? Well d’Diddelenger Bevëlkerung, déi bis elo walberechtegt wuar, zu engem groussen Deel aus Proprietäre besteet a gefuart gëtt, Wielerstëmmen ze verléieren?

D’Thema Ekologie, Ëmwelt an erneierbar Energie ass natierlech net ze vergiessen. Z.B. huet mäi Virgänger ëmmer erëm drop higewisen, dass zumindest op neie Gebaier iwwerall solle Fotovoltaikanlagen installéiert ginn. Dëst ass just e klenge, mee net onwichtege Punkt. 

An och Cattenom ass e wichtege Sujet, wou eis Gemeng ëmmer erëm muss nohaken an um Ball bleiwen, fir dee Knascht lass ze ginn. Natierlech hu mer kee ganz groussen Afloss drop, an awer sollt et net vergiess ginn.

D’Mobilitéit gehéiert och dozou an hei ass am ëffentlechen Transport nach vill ze maachen, virun allem d’Zuchverbindung mat der Stad muss verbessert ginn an et muss eng Léisung fir déi vill Barrièren an Diddeleng fonnt ginn, wat awer sécher schwiereg ass mat der Stuerheet vun den CFL. Dëst ass keen einfache Match, dat ass kloer.

Fir de VelosfuererInnen entgéint ze kommen, si scho Mesure geholl ginn, déi awer nach kinnte méi wäit goen. 

D’FoussgängerInnen mussen och valoriséiert ginn an dofir muss dofir gesuergt ginn, dass e groussen Deel vun den Autoen aus dem Stadzentrum erausbleiwt. 

D’Vitesse ass schon a ville Strossen op 30 limitéiert, wat eng gutt Saach ass, an dat muss esou wäit wéi méiglech ausgebaut ginn.

An da si mer scho bei engem Punkt, dee mer um Häerz läit, an dat ass dee Shared Space. Ech kann einfach net verstoen, firwat de Schäfferot net bereet ass, anzegesinn, dass dee kee Sënn mécht,.. net op esou enger laanger riichter Strooss, ..an et besser eng Foussgängerzon wär. 

Wa fir d’Autoen op ass, ass et net anescht wéi virdrun, d’Autoen fueren duerch d’Mëtt an d’Foussgänger ginn op de Säiten, wéi op engem Trottoir. A gare la Box, et wëllt ee Foussgänger méi gemittlech iwwer d’Strooss goen, an en Auto muss kuerz ofbremsen! Also, ech hu scho vill Autosfuerer erlieft, déi sech da geiergert hunn. 

Shared space? Fir ween? 

Et ass jo awer gutt ze gesinn, dass, wann d’Strooss zou ass fir de Verkéier, wéinst Aarbechten oder am August an och elo samschdes(wat mer begréissen), et vill méi lieweg ass, an d’Leit och op de Bänken sëtzen. Et gëtt sech vill hannert dem Geschäftsverband verstoppt, mee souwäit ech matkréien, sinn nach laang net all d’Geschäftsleit géint eng Foussgängerzon. Ma da kommt, mer probéieren et mol fir eng länger Zäit an zéien dann e Fazit! Et ass jo awer ni ze spéit, fir sengMeenung ze änneren.

Ech kann elo hei net op all eenzelt Thema agoen a wëll och net ze vill Zäit fir mech beusprochen.

Am Grousse Ganzen wäert ech mech fir Themen am Beräich Soziales, Logement, Transparenz a Biergerbedeelegung stuark maachen, mee natierlech och all anere Sujet eescht huelen.

Ech wäert mer Méih ginn, mäi Mandat serieux an zur Zefriddenheet vu menge Wieler a Wielerinnen an all aneren Diddelenger Bierger a Biergerinnen auszeféieren.

Ech soen iech Merci.

Thessy Erpelding

déi Lénk Diddeleng

conseillère communale

20.09.2021

Bienvenu au nouveau site de déi Lénk Diddeleng!

Plus d’informations suivront bientôt! 

Entretemps, n’hésitez pas de nous contacter au sekretariat@dei-lenk.lu ou de visiter le site du mouvement national: www.dei-lenk.lu

Conseil communal du 30 avril 2021.

Quelques commentaires de déi Lénk au sujet de la réunion du conseil communal du 30 avril 2021 

Motion relative à l’avenir de la firme “Liberty Steel” à Dudelange

Cette firme, qui emploie 250 personnes sur son site de Dudelange, fait face à d’importantes difficultés financières à cause de la faillite de la banque australienne “Greensill”.

Le conseil communal de Dudelange a adopté unanimement une motion appelant notre Gouvernement à faire tous les efforts possibles en vue de pérenniser les activités industrielles de “Liberty Steel” à Dudelange.

Une proposition faite par déi Lénk, demandant une concertation entre Gouvernements et syndicats luxembourgeois et wallons en vue d’une approche commune publique a été incluse dans la motion adoptée ; une autre proposition de déi Lénk invitant notre Gouvernement a élaborer – en concertation avec les syndicats – une stratégie d’ensemble afin d’assurer l’avenir des secteurs luxembourgeois de la sidérurgie et la transformation des métaux, a par contre été rejetée par la majorité LSAP. Ceci est fort regrettable, dans la mesure où notre Gouvernement ne semble pas avoir de politique cohérente en la matière :

 – en ce qui concerne la société “Paul Würth”, l’État luxembourgeois vient de vendre à l’industriel allemand déjà majoritaire les 41 % de participation que l’Etat luxembourgeois détenait directement ou indirectement dans la société “Paul Würth”, abandonnant de cette manière sa possibilité d’oeuvrer en vue de la pérennisation des emplois dans cette firme;

 – “Eurofoil” (laminage d’aluminium) est une autre firme située à Dudelange et employant 260 personnes. À l’heure actuelle, une grève est fort probable, vu que les propriétaires d’Eurofoil ont dénoncé la convention collective existante et essayent d’imposer des conditions de travail drastiquement plus mauvaises.

déi Lénk expriment leur soutien aux salariés concernés et regrettent que notre Gouvernement ne mène pas une politique industrielle de défense des intérêts des salariés plus conséquente.

 Mise en valeur du patrimoine botanique de Dudelange

Dans le cadre de Esch 2022, déi Lénk proposent la mise en place d’un circuit pédestre faisant le tour des arbres remarquables  – et grâce au travail du Service Jardinage de la Ville il y en a beaucoup – situés sur le territoire de Dudelange.

 Commentaires dL cc Réunion du CC du 30.04.2021

Klimabündnis Lëtzebuerg: EU – Mercosur.

Stellungnam vun déi Lénk zur Resolutioun vum Klimabündnis Lëtzebuerg zum geplangten Fräihandelsaccord EU – Mercosur 

Stellungnam vun déi Lénk zur Resolutioun vum Klimabündnis Lëtzebuerg zum geplangten Fräihandelsaccord EU – Mercosur

Gemengerot Diddeleng, 19. März 2021

Jos THILL  (déi Lénk)

Merci fir d‘Wuert.

Déi Resolutioun, déi d‘Klimabündnis Lëtzebuerg eis hei proposéiert, nennt eng ganz Rei wënschenswäert Fuerderungen, wat Fräihandelsaccorde vun der EU mat Drëttstaaten ubelaangt. Ech ziele just e puer Beispiller op vu Saachen, déi an där Resolutioun verlaangt ginn :

Eng Legislatioun betreffend propper Handelsketten. Eng demokratesch an transparent Informatioun vun de lokalen Instanzen an der Zivilgesellschaft. Eng Evaluatioun vum Impakt vum Handelsaccord op eng nohalteg Entwécklung weltwäit, also net nëmme bei eis, mee och an eise Partnerlänner. An d‘Méiglechkeet, bei Ausschreiwunge lokal Fournisseure virzezéien.

Wéi gesot, dat si just e puer Beispiller. An dat si lauter Fuerderungen, déi och en direkten Impakt op Gemengenniveau hunn, dofir mécht et och Sënn, dës Resolutioun als Gemeng ze stëmmen. A mir stëmmen dës Resolutioun selbstverständlech mat.

Leider sinn Déi Lénk an eiser Chamber déi eenzeg Partei, déi wierklech voll a ganz hannert den Iddie vun dëser Resolutioun stinn. Well wéi gesäit et a Wierklechkeet aus? A Wierklechkeet ass dee Vertragsprojet hei mam MERCOSUR keng Ausnam, mee d‘Reegel vun der EU-Handelspolitik. A Wierklechkeet bedreift d‘EU eng ganz liberal Handelspolitik, an déi Orientéierung gëtt vun de Lëtzebuerger Regierungen, Regierungen an der Mehrzahl, also vun eise grousse Parteien : DP, LSAP, Déi Gréng an och der CSV, mat verschiddenen Nuancën bis elo ënnerstëtzt. An deene leschte Joren huet d‘Europäesch Gemeinschaft änlech Fräihandelsaccorde wéi deen heiten, dee mer hei kritiséieren, ënnerschriwwe mam Vietnam, de Philippinnen, Thailand, Indonesien, Malaysia, Australien, Neiséiland, Chile, Mexiko a rezent mam Kanada, dee sougenannte CETA-Accord, a mat Japan.

Gewéinlech a graff resuméiert fonctionéiert dat esou, datt d‘Europäesch Gemeinschaft sech an deene Länner e fräien Zougang séchert fir Déngschtleeschtungen, z.B. am Finanzsecteur a fir Industriegidder, z.B. Stol an Autoen. An dat huet den Här Polver mam konkrete Beispill vum Accord mam MERCOSUR hei mat konkreten Zuelen och beluecht. Als Géigeleeschtung gëtt dann den europäesche Maart fir Agrarprodukter méi wäit opgemaach, also z.B. fir Weess a Moschterkären aus dem Kanada, fir Fleesch, Zocker a Soja aus Brasilien. Dozou ass ze soen dass d‘Europäesch Gemeinschaft mat 50 Milliounen Tonnen Importer vun Agrarprodukter all Joer, dee gréissten Importateur vun Nahrungsmëttel op der Welt ass. 50 Milliounen Tonnen, dat sinn 100 Kilo pro Joer a pro Awunner aus der EU. Ronn en Drëttel vun deene Produkter ginn am Kader vu Fräihandelsaccorden importéiert.

Lo ass jo den Handel prinzipiell näischt Schlechtes. Do wou d‘Lompen ufänken ze sténken, ass bei där total neoliberaler Approche vun der Europäescher Gemeinschaft an de Lëtzebuerger Regierungen. An deenen Accorde kréien déi multinational Firmaen reegelméisseg d‘Recht zougestanen, national Legislatiounen, déi hirem Profit schueden, virun ontransparente Schiidsgeriichten unzegräifen. Vun Transparenz am Decisiounsprozess ass keng Spuer, wéi och d‘Duerchbaatsche vum CETA-Accord mëtten am Lockdown hei zu Lëtzebuerg am Mee d‘lescht Joer bewisen huet. Vu lokaler Produktioun, kuerze Weeër, dem Aspuere vun CO2 vum internationalen Transport ass och keng Spuer. Well 90% vun deene Milliounen Tonnen Agrarprodukter, déi d‘EU sou importéiert, kéinte mer problemlos hei selwer an Europa produzéieren.

A mat dësen Handelsaccorden, och dat huet den Här Polver schonn ënnerluecht, gëtt dann och nach, an dat ass eigentlech dat Schlëmmst, déi europäesch Qualitéitsproduktioun ënnerlaf. Eng Rei Agrarprodukter kommen dann zwar méi bëlleg aus anere Kontinenter op eis Telleren, si ginn dofir awer mat Methode produzéiert, déi an der EU verbuede sinn. Wéi z.B. Fleesch mam Asaz vun Hormonen, genmanipuléierte Soja, planzlech Produkter mat Asaz vu Pestiziden, déi an der EU schonn net méi erlaabt sinn.

An do muss ech aus menger Erfarung soen, wat ech wierklech bei der EU-Handelspolitik dat Allerbescheuertst fannen, dat ass datt Pestiziden, déi hei an Europa verbuede sinn, well se vill ze vill toxesch sinn, awer nach ëmmer däerfen produzéiert an exportéiert ginn. Do muss een se jo net méi all hunn! Well mir exportéieren dee Knascht an den Dag drop hu mer et a Form vu Banannen oder Tomatenzooss op eisen Telleren. Mee wat mécht een net alles, fir sech de schéine Männche bei BASF a Bayer an anere grousse Chemiekonzerner ze maachen?

An engem luewenswäerten Asaz fir eis Konsumente wäert eise ganze Gemengerot an e puer Minutten also fir dës Resolutioun stëmmen.

Portugal, dat fir de Moment de Virsetz vun den EU-Institutiounen huet, huet awer schonn ugekënnegt, si géife probéieren, deen Accord mam MERCOSUR méiglechst séier ratifizéiert ze kréien a wa méiglech nach an hirer Präsidentschaft, also virum Juli.

An dofir sinn ech wierklech gespaant wat geschitt, wann deemnächst d‘Bankenassociatioun ABBL an ArcelorMittal bei eis Regierung pilgeren, fir där kloer ze maachen, si bräichten déi Mäert a Brasilien an an Argentinien, fir nëmmen déi zwee gréisst Partner ze nennen. Ech waarden also drop, ob, wann et drop ukënnt, eis Regierung an och eis zwee Deputéierten hei aus dem Gemengerot, grad sou couragéiert si wéi lo beim Vott vun där Resolutioun, an dee MERCOSUR-Accord refuséieren.

Merci fir Är Opmierksamkeet.

GR Diddeleng 19-03-2021_Stellungnam dL zum Fräihandelsacc ord EU-Mercosur

Conseil communal du 5 février 2021.

Quelques commentaires de déi Lénk au sujet de la réunion du conseil communal du 5 février 2021 

Quelques commentaires de déi Lénk au sujet de la réunion du conseil communal

du 5 février 2021

Plan d’action national contre le bruit

Le conseiller communal de déi Lénk, Jos Thill, a dit toute sa frustration et a voté contre le plan présenté pour les raisons suivantes :

 – notre Gouvernement n’a tenu aucun compte de l’avis et des demandes déjà formulés par la commune de Dudelange en mai 2017, notamment des demandes de réduire la vitesse à 30 km à l’heure sur le CR 184 (route de Volmerange) et la N 31 (entrée de Dudelange par la route de Luxembourg);

 – l’élargissement de l’autoroute A 3 Dudelange – Luxembourg de 2 à 3 voies prévu dans le plan d’action contre le bruit n’aura certainement pas pour effet une réduction du bruit, mais au contraire une augmentation de la circulation et une augmentation du bruit. déi Lénk refusent cet élargissement et demandent que les 350 millions d’euros que ce projet coûtera soient plutôt investis dans le transport public, notamment dans la mise à deux rails à hauteur de Burange de la ligne ferroviaire Dudelange – Bettembourg; ceci permettrait de faire circuler à nouveau des trains directs entre Dudelange et Luxembourg dès que les voies supplémentaires Bettembourg – Luxembourg seront terminées (en 2024 ?). déi Lénk constatent que malheureusement notre conseil échevinal n’exerce aucune pression sur notre Ministre des Transports pour faire avancer le projet de deux rails à hauteur de Burange;

 –  déi Lénk regrettent que le conseil échevinal de Dudelange n’ait pas eu le courage de rejoindre l’initiative des 9 autres communes du Sud réclamant une limitation de la vitesse à 110 km à l’heure sur toutes les autoroutes;

 –  déi Lénk soutiennent la demande des habitants de Boudersberg exigeant la prolongation jusqu’à la sortie Kayl – Noertzange de l’écran antibruit le long de l’autoroute A 13.

Règlement autorisant la circulation à contresens des vélos dans certains sens uniques

déi Lénk a voté pour ce règlement qui constitue une mesure ponctuelle favorisant la mobilité douce.

Plan pluriannuel de financement (PPF) 2020 – 2024 de la commune

déi Lénk regrettent que ce PPF ambitieux, qui prévoit des projets d’investissement importants pour un total de 195 millions d’euros d’investissements sur cinq ans (dont 95 millions financés par de nouveaux emprunts) ne prévoit que 10,5 millions d’investissements dans la construction ou l’acquisition de logements sociaux.

Le conseil échevinal LSAP n’a toujours pas pris la mesure de la gravité du problème “logements”, n’a toujours pas décidé de passer le braquet supérieur, sinon il consacrerait plus que les maigres 5,4 % du total des investissements au cours des cinq prochaines années à réaliser des logements à des prix abordables.

CR succint réunion CC Dudelange du 05.02.21_JT_corr.

Conseil communal du 13 novembre 2020.

Quelques commentaires de déi Lénk Diddeleng au sujet de la réunion du conseil communal du 13 novembre 2020 

Plan de gestion 2021 des forêts de la commune

Jos Thill, conseiller communal déi Lénk constate qu’il faut être vraiment de mauvaise foi pour nier encore le fait que le changement climatique ne frappe pas seulement des pays éloignés, principalement de l’hémisphère Sud, mais est bel et bien arrivé au Luxembourg. En effet, la visite que la Commission de l’environnement de Dudelange avait faite de la forêt “Gehaansbierg” fin octobre a permis de constater que les trois derniers étés, très secs et chauds, ont gravement endommagé les chênes, hêtres, sapins, et autres arbres de nos forêts.

Jos Thill exprime son regret qu’au niveau national notre Gouvernement n’a pas encore élaboré de plan pour adapter les forêts luxembourgeoises au changement climatique de plus en plus visible, ni un plan national pour lutter contre les incendies de forêt. Il a demandé aux responsables de la commune de Dudelange de réaliser rapidement et à titre préventif un plan “protection anti-catastrophe” pour le cas d’un éventuel incendie dans les forêts communales.

Acquisition de cinq maisons unifamiliales “Op Lenkeschléi” en vue de l’aménagement de logements sociaux

déi Lénk approuve pleinement cette acquisition ; à notre avis la commune devrait être encore beaucoup plus active en ce qui concerne la réalisation d’actions pour permettre aux habitants qui ont des revenus moins élevés l’accès à un logement un prix abordable.

Renouvellement de la toiture et de la façade de la maison (salles de réunion pour associations) du 102, rue de l’Hôpital

déi Lénk demande à la majorité LSAP de mener une politique beaucoup plus dynamique en vue d’atteindre l’autosuffisance énergétique de notre commune, notamment en promouvant des installations photovoltaïques chaque fois que cela est possible. Cette demande vaut aussi bien pour l’acquisition des cinq maisons unifamiliales (cf. ci-dessus) que pour le renouvellement de la toiture du bâtiment situé au 102, rue de l’Hôpital; ce bâtiment appartient déjà à la commune.

Le bourgmestre a promis de faire examiner par les services de la commune s’il est techniquement possible d’installer des panneaux photovoltaïques sur la toiture renouvelée.

Approbation de l’organisation scolaire définitive 2020-21 de l’école régionale de musique

Approbation de l’organisation scolaire définitive 2020-21 de l’enseignement fondamental

Les projets d’organisation en question ont été adoptés unanimement. Comme les autres partis, déi Lénk a tenu à exprimer ses remerciements à l’ensemble des personnes concernées (enseignant(e)s, administration, personnel de nettoyage etc.) pour les efforts faits pour maintenir un enseignement de qualité malgré la pandémie Covid-19.

Jos Thill, conseiller communal déi Lénk

2020-11-13_CR succint du CC_JT

Arrêt du réseau téléphonique analogue.

Question: Arrêt du réseau téléphonique analogue à Dudelange 

Au Collège des bourgmestre et échevin(e)s

Monsieur le bourgmestre, Mesdames les échevines, Messieurs les échevins,

au nom de déi Lénk Diddeleng je vous prie de bien vouloir prendre position au sujet des questions suivantes lors de la prochaine séance du conseil communal.

Merci d’avance

La décision de mettre un terme au réseau téléphonique traditionnel a été prise au niveau européen et arrêtée par l’Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR) dans une ordonnance de 2017 : la migration de tous les services de communication vers le réseau IP devra être finalisée d’ici la fin de l’année 2024, date à laquelle le réseau téléphonique traditionnel sera désactivé.

Dans ce cadre, POST Luxembourg lance sa campagne “All-IP” et Dudelange est la première grande ville du pays où, le 5 novembre dernier, les usagers concernés ont été informés par un courrier relativement sec de l’arrêt du réseau téléphonique traditionnel (cf. un tel courrier en annexe); la poste demande au client d’opter pour une nouvelle solution IP en suggérant un abonnement avec accès Internet (plus cher ?). Le courrier contient également la phrase suivante : “Si le remplacement de service n’a pas lieu, nous serons malheureusement obligés de clôturer l’accès à votre service Post Telecom le 02.02.2021, ce que nous voudrions bien sûr éviter.”

Or, aujourd’hui même, un ouvrier d’une des compagnies chargées par POST de mettre en place auprès des clients privés les éléments techniques pour le passage au nouveau système, m’a dit que la firme pour laquelle il travaille, serait incapable de respecter le délai du 2 février prochain, et cela même indépendamment d’éventuels retards supplémentaires imprévisibles liés à l’évolution de Covid-19.

De plus, même après l’installation par une firme mandatée par POST des dits éléments techniques pour le passage au nouveau système, certains usagers devront faire installer du câblage supplémentaire dans leur logement pour que le tout devienne opérationnel.

Le téléphone fixe est pour un certain nombre de personnes – souvent plus âgées – le seul moyen de communication vers l’extérieur. Si l’accès téléphonique leur est clôturé sans qu’une solution de substitution n’est opérationnelle, cela peut avoir des conséquences très sérieuses en cas d’urgence médicale ou autre.

En plus des problèmes qui se posent chez les personnes privées, selon les informations mêmes de la POST, d’autres problèmes se posent au niveau d’autres appareils aujourd’hui raccordés au réseau analogue, tels les applications d’alarme, les détecteurs d’incendie ou les téléphones d’ascenseur dans les résidences ou autres.

Dans ce contexte déi Lénk aimerait vous poser les questions suivantes :

1) Est-ce que le Collège des bourgmestre et échevin(e)s de la Ville de Dudelange a été informé par POST Luxembourg de leur décision de mettre fin au réseau téléphonique analogue à Dudelange après le délai restant de seulement deux mois ?

2) Est-ce que le Collège des bourgmestre et échevin(e)s de Dudelange est prêt à intervenir auprès de la direction de la POST pour assurer aux habitants qu’au début février 2021 aucun appareil encore raccordé au réseau analogue à Dudelange ne sera coupé du réseau téléphonique analogue avant qu’une formule de remplacement ne soit effectivement opérationnelle ? et ce d’autant plus que nous sommes encore très loin du délai final décembre 2024 !

Avec mes salutations respectueuses

Joseph Thill, conseiller communal déi Lénk

2020-11-30_CC_Question dL Diddeleng cc fin téléphone an alogue

Budget 2021 Gemeng Diddeleng.

Budgets-Diskussiounen Budget 2021 vun der Gemeng Diddeleng 

Jos Thill, Gemengerot vun déi Lénk, huet d’Majoritéit geluewt fir hir laangjäreg virsiichteg Finanzgestioun; d’Diddelenger Gemeng huet praktesch keng Schold, eng excellent Ausgangspositioun elo an Zäiten vu Covid-Kris.

Mär begréissen och, datt den Niveau vun den Investissementer héich gehale gëtt, e. a. mat Investitiounen an d’Crèchen, d’Maisons relaisën an an d’Schoulen.

Trotzdeem hunn déi Lénk de Budget 2021 ofgeleent, haaptsächlech aus zwee Grënn :

Um Niveau vum Wunnengsbau zu abordable Präisser mëcht d’Majoritéit vill ze wéineg : nëmmen 10 % vum Gesamt-Invest 2021 gi benotzt fir soziale Wunnengsbau, obschons datt de Staat dee mat 75 % vum Invest ënnerstëtzt. Wéint de staatlechen Bäihëllefen géif d’Gemeng sougur nach Geld verdingen mat der Vermietung vun esou Wunnengen, souguer bei engem ganz soziale Loyer vun nëmmen 10 € / m2.

Esou en Investissement wär also kengesweegs eng Belaschtung fir di zukünfteg Generatiounen, mee au contraire en Atout, e Patrimoine.

Leider ass di Diddelenger LSAP och net bereet, et d’selwecht ze man wéi d’LSAP zu Dikkrech an an der Stad, nämlechd’Grondsteier op onbebautem Bauterrain drastesch erop ze setzen; zu Diddeleng däerf also weider fläisseg spekuléiert ginn.

Och um Niveau vun der Installatioun vu Fotovoltäik-Anlagen op neie Gebeier mecht d’Majoritéit net genuch (Beispill : neie Sportkomplex Strutzbierg) ; och déi Investitiounen géife méi Geld erabrengen, wéi se es kaschten, a wäre wichteg fir méi crédibel ze sinn, wa mer froen, datt d’Nuklearzentral Cattenom stellgeluecht gëtt.

Jos Thill, Gemengerot déi Lénk

2020-12-18_Résumé Diskussiounen Budget 2021 vun der Geme ng Diddeleng_JT

Budget communal 2021.

Intervention sur le budget communal 2021 

Joseph Thill (déi Lénk), le 18 décembre 2020: 

Merci Här Buergermeeschter.

Fir d’alleréischt e Merci un d’Romaine Goergen fir  säin Engagement all déi vill Joeren hei am Gemengerot an eis bescht Wënsch, dass et bei deenen Engagementer, déi et mat Sécherheet och nach ausserhalb vum Gemengerot wäert hunn, dann och vill Satisfaktioun domat huet.

Här Buergermeeschter, Dir Dammen an Dir Hären aus dem Schäffen- a Gemengerot, ech wëll net weider op de Budget rectifié vun 2020 agoen, mee haaptsächlech d’Positioun vun Déi Lénk zum Budget 2021 presentéieren.

Ech wäert mech do och beschränken op déi Punkten, déi fir eis déi wichtegst sinn.

Als éischt wëll ech am Numm vun déi Lénk dem Här Pascal Poull a sengem Service vun der Comptabilitéit Merci soe fir hir Aarbecht, déi si dat ganzt Joer leeschten. A Merci och fir d’Dokumentatioun, d’Tableauen an d’Erklärungen zum Budget, déi si eis all Joer liwweren.

Do wou d’Majoritéit Luef verdéngt, do soll se deen och kréien. An dat ass an eisen Ae bei hirer virsichteger Finanzgestioun vun de Gemengekonten iwwer laang Joer mam Resultat, dass d’Gemeng Diddeleng haut praktesch ouni Schold do steet.

Um Pabeier stinn Enn 2020 zwar op där enger Säit 13,5 Milliounen Euro Schold, op där anerer Säit awer och 12,8 Milliounen Euro Reserven, sou dass ee roueg ka soen, dass d’Gemeng Diddeleng quasi keng Schold huet an dofir eng ganz gesond Finanzsituatioun. Dat ass natierlech eng exzellent Ausgankspositioun elo an Zäite vun der Covidkris, elo wou d’Zäite méi rau ginn.

D’Majoritéit huet ugekënnegt, dass se den Niveau vun den Investitiounen 2021 ganz héich wëll hale mat Investitioune vun insgesamt 47,8 Milliounen Euro, quitt dass se dofir nei Emprunte misst ophuelen. Déi Approche, den Niveau vun den Investitiounen héichzehalen, begréisse mir ausdrécklech. Et ass ubruecht, Diddeleng fit ze maache fir d’Zukunft a fir eng héich Liewensqualitéit hei zu Diddeleng ze suergen.

An deem Sënn begréisse mir och, dass d’Investitiounen an d’Crèechen, d’Maison Relaisen an d’Schoulen op engem héijen Niveau weiderginn. Elo an der Covidkris huet sech och gewisen, dass et vu Virdeel ass, léiwer vill Quartiersschoulen ze hu mat de Maison Relaisen no bäi, amplaz vu just enger oder zwou grousse Strukturen.

Souwäit Covid et an dësen Zäiten zouléisst, bedreift d’Diddelenger Gemeng weiderhin eng aktiv a variéiert Kulturpolitik, doduerch kréien d’Diddelenger Leit engersäits e flotte Programm vu kulturelle Manifestatiounen ugebueden, anerersäits ginn doduerch awer och Lëtzebuerger Artisten an de lokale Commerce ënnerstëtzt an dat ass gutt esou an dat soll och esou bleiwen.

Op d’Thema Mobilitéit ginn ech net grouss an, well do en Aarbechtsgrupp amgaang ass e Gesamtkonzept auszeschaffen.

Wärend deem laange Chantier an der Niddeschgaass ass de Verkéier an Diddeleng net zesummegebrach. De Schäfferot misst sech wierklech iwwerleeën, ob een net wéinstens am August d’Niddeschgaass zu enger Foussgängerzon wëll ëmgestallten. Dat géif dann an der grousser Vakanz zu vill méi engem attraktiven a flotte Stadkär féieren.

Thema Soziales : Ech hunn déi lescht Woch schonn hei gesot, wéi demokratesch a wéi solidaresch eng Gesellschaft wierklech ass, erkennt een dorunner wéi se mat deene Leit ëmgeet, deenen et net esou gutt geet. Mir wëssen alleguerten, dass d’Covidkris déi eng méi haart trëfft wéi déi aner. An deem Sënn begréisse mir et ausdrécklech, dass déi sougenannten Allocations compensatoires pour taxes communales, déi vun der Gemeng un d’Beneficiairë vun der staatlecher Allocation de vie chère bezuelt gëtt, 2020 vun 650 000 Euro op 1,3 Milliounen Euro verduebelt ginn ass an och 2021 ëm 10 Prozent liicht op 750 000 Euro eropgesat ginn ass.

Leider schéngt déi Covidkris méi laang ze dauere wéi mir eis dat wënschen an dofir stellt sech d’Fro ob een net och 2021 bei 1,3 Milliounen Euro misst bleiwen.

Ech erënneren hei och drun, dass déi staatlech Allocation de vie chère vun 2009 bis 2019 um selwechten Niveau stoe bliwwen ass, dat ass e weidere Grond, 2021 e weideren Effort ze maachen. Dat Geld wier op jiddwer Fall  gutt ugeluecht.

Weider Engagementer vun der Gemeng am Beräich Soziales : beim CIGL hunn 21 Leit e Kontrakt. Säit 2018 huet d’Gemeng 8 Chômeurs de longue durée agestallt. Diddeleng huet en eegene Service d’Aide à l’Emploi, wou 3 Leit schaffen; de Projet Outreach ziilt drop of, Jugendlech un d’Aarbechtswelt erunzeféieren; dat sinn alles Initiativen, déi mir vollkommen ënnerstëtzen.

D’Fro stellt sech allerdéngs, ob dat alles duergeet elo 2020, wou de Chômage an allen Alterskategorien duerch d’Covidkris geklomm ass, mee besonnesch bei de Jugendleche relativ héich ass.

Initiative wéi zum Beispill Youth and Work hunn eng bestoend Offer fir d’Gemengen a kënnen direkt lassleeën. Vu Coaching iwwer Formatioune bis direkt Aarbechtsplazvermëttlung. Ressourcen, déi doduerch bei eisem Personal géife fräi ginn, géingen dann an nei Projete fléissen.

Da kommen ech zu zwee Punkten, wou mir awer iwwerhaapt net zefridde sinn an dofir och géint de Budget stëmmen.

Dat eent ass de soziale Wunnengsbau an dat anert d’Energiepolitik vun der Gemeng.

Thema Wunnengsbau: Bei de Budgetsdiskussiounen 2016 haten déi Lénk zu Déifferdeng an hei zu Diddeleng Rechnunge virgeluecht, déi kloer gewisen hunn, dass Gemengen an aneren Institutiounen all Interêt hätten, och finanziell, Emprunten opzehuelen an domadder am soziale Wunnengsbau aktiv ze ginn.

An der Tëscht baut Déifferdeng fir 21 Milliounen Euro 80 Wunnengen, déi zu soziale Präisser verlount ginn. 80 Wunnengen, dat sinn der bal zweemol esouvill wéi Diddeleng der haut huet. Am Diddelenger Budget stinn 2021 4 Milliounen Euro, dat sinn 10% vun de Gesamtinvestitiounen an 2022 nach eemol 6,5 Milliounen Euro fir soziale Wunnengsbau, dat geet vir an hannen net duer.

Datt eis Rechnungen 2016 richteg waren, gesäit een dorunner, dass d’Oeuvres paroissiales genau dat maachen. An dat neit Veräinshaus kommen ënnert anerem 8 Chambre-meubléeën, déi dem Office Social vun Diddeleng fir e soziale Loyer zur Verfügung gestallt ginn a well de Staat de Bau subventionéiert, bleift dem Bauhär zum Schluss awer nach e klenge Benefice.

Wann de Schäfferot eis 2016 nogelauschtert hätt an en hätt Wunnenge gebaut oder kaf, da wieren déi Wunnengen haut schonn 30% méi wäert, dat muss een sech eemol virstellen. De Staat leet 75% bäi, dat mécht den Invest rentabel, och bei engem ganz soziale Loyer vun nëmmen 10 Euro de Quadratmeter.

Wann d’Gemeng de Bauhär ass, kann se bestëmme wien an déi Wunneng kënnt, also zum Beispill nëmme Leit, déi schonn hei zu Diddeleng wunnen oder hei schaffen.

Esou eng Politik ass keng Belaaschtung fir déi zukünfteg Generatiounen, mee e Patrimoine, en Atout. Immobilië sinn dee séchersten Invest, deen d’Gemeng momentan ka maachen, net nëmme fir hir Finanzen, mee haaptsächlech fir hir Bierger.

All Kand, all Jugendlechen an Erwuessenen, dee mir elo aus schlechten an onvertriedbare Wunnkonditiounen erauskréien an autonom maachen, dee brauch herno manner Servicer vun eisem Office Social an Usproch ze huelen. Eng besser Wunneng heescht och besser Chancë fir d’Kanner.

Wéi seet d’Madamm Merkel ëmmer esou schéin : “Also packen wir es an”.

Ech hunn Iech hei schonn Är Genossen zu Wien zitéiert. D’Stad Wien besëtzt 220 000 Wunnengen an ass domadder de gréissten Immobiliëproprietaire a ganz Westeuropa. 60% vun alle Wunnengen, déi zu Wien verlount sinn, gehéieren der Stad, mam Resultat, dass d’Stad Wien de Präis diktéiert, mam Resultat, dass d’Loyeren zu Wien bei engem Véirel, 25%, leien vun deem wat se hei zu Diddeleng sinn. Dat ass ebe wat ee fäerdeg kritt wann ee selwer d’Baupolitik an d’Hand hëlt an net dee ganze Marché de private Promoteuren iwwerléisst.

Mee fir interessant Projeten ze gesinn, muss een net bis op Wien fueren. Dat kann een och zu Schweebech gesinn, do huet d’Gemeng Sëll en Terrain viabiliséiert an sech en Energiekonzept ausschaffe gelooss vum Energipark Réiden mat Wärmepompelen a Fotovoltaikanlagen op den Haiser, sou dass déi Cité mat 15 Haiser onofhängeg vun der fossiller Energie ass.

Et gëtt gebaut mat Naturmaterialien, Holz a Leem, d’Cité ass autofräi an d’Haiser mat 140 m² Wunnfläch kommen 2021 an de Verkaf fir 500 000 Euro tout compris. Dat ass wat ee kann erreechen, wann ee vun Ufank un als Gemeng d’Wunnpolitik an d’Hand hëlt a vun A bis Z zesummenhängend plangt. Mir schloen dofir och fir, dass d’Ëmweltkommissioun sech dee Projet zu Schweebech eng Kéier ukucke geet. Souwäit zum soziale Wunnengsbau.

Ech kommen dann zu eisem zweete Punkt, wéi bei engem Invest net Folgekäschte generéiert solle ginn, mee Folgerecettë gemaach ginn an dat ass bei eiser Energiepolitik. Mir kënnen net seriö verlaangen, datt Cattenom zougemaach gëtt, datt d’Belsch hiren Atommüll net un der Lëtzebuerger Grenz stockéiert, wa mir weider eise Stroum aus de franséischen, de belschen an den däitschen Atomzentrale kréien a wa mir dann och nach iwwer eise Pensiounsfong Aktie vun de Bedreiwerfirmae vun deenen Atomzentrale kafen. Diddeleng muss also dofir suergen, dass all Neibau, deen d’Gemeng an Optrag gëtt, genotzt gëtt fir mat Fotovoltaik um Daach méiglechst vill Stroum ze produzéieren.

Dofir gi mir eis och net zefridde mat der Äntwert, déi mir kritt hunn à propos vum Daach vun der zukünfteger Sportshal um Strutzbierg. Do hu mir gesot kritt, eng Fotovoltaikanlag kéim just op een Drëttel vum Daach, well d’Regierung just eng Anlag vun 30 Kilowattpeak géif subventionéieren.

D’Fro ass awer net wéi vill Kilowattpeak d’Regierung subventionéiert, mee wéi vill Kilowattpeak iwwerhaapt rentabel sinn. An dat sinn an dësem Fall esouvill Kilowattpeak wéi mer Plaz um Daach vum Strutzbierg hunn, well d’Regierung iwwer déi nächst 15 Joer e festen Aspeisetarif garantéiert fir dee selwer produzéierte Stroum, bis 200 Kilowattpeak.

Wann d’Gemeng elo bei esou Investissementer d’Geld net wëll selwer virstrecken, kann se nach ëmmer enger Kooperativ vu Bierger aus der Gemeng den Daach zur Verfügung stellen, sou wéi dat och beim Projet “Diddeleng Solar / Op der Schmelz” geschitt ass.

Ech kommen dann elo op eng Rei méi kuerz Iwwerleeungen, déi dofir awer net manner wichteg sinn.

Lëtzebuerg kritt all Joer 12 bis 14 000 Awunner bäi, dat sinn der ronn 50 000 all véier Joer. Mir mussen esou lues ufänken, spuersam mat eisem Drénkwaasser ëmzegoen.

Mir als déi Lenk mengen, dee beschte Wee dohinner wier e gestaffelte Waasserpräis, wéi d’Gemeng Monnerech e scho säit 20 Joer praktizéiert, wou den deegleche Basisbedarf gratis ass, mee dofir de Luxuskonsum awer méi deier ze stoe kënnt.

Mir bedaueren, dass eis Majoritéit net dee selwechte Wee wëll goe wéi den Dikrecher Buergermeeschter an d’LSAP an der Stad, déi grad wéi déi Lénk fir eng drastesch Erhéijung vun der Grondsteier op onbebautem Terrain antrieden, fir esou d’Spekulatioun op de Bauterrainen ze bekämpfen.

Mir waren zimmlech iwwerrascht wéi den Här Spina eis am leschte Gemengerot ugekënnegt huet, am Kader vun der Biergerbedeelegung géif d’Gemeng och d’Iddi vum Budget participatif mat der Uni Lëtzebuerg an Ugrëff huelen. E Pilotprojet vum Budget participatif am Quartier Italien, well do schonn e staarken an aktive Quartierscomité besteet, hat eisen alleréischte Vertrieder hei am Gemengerot, den Här Marcel Lorenzini, schonn 2011 virgeschloen. E Budget participatif besteet doranner, dass d’Leit aus engem Quartier selwer iwwert e gewësse Montant kënne verfügen an dat Geld ausgi kënnen en fonction vun hire Prioritéiten, déi si selwer festleeën. Leider lauschtert de Schäfferot der Oppositioun net ëmmer no, soss hätt en elo schonn 10 Joer Erfarung mat Quartiers Budget participatif.

De Gemengebudget 2021 ass deen éischten, wou eng CO2-Tax ufält an zwar mécht dat insgesamt 685 000 Euro am Joer 2021 aus.

Déi Tax gëtt zu Diddeleng vun alle Leit bezuelt, déi Gas verbrauchen. Leider kann den Endkonsument net ganz vill maache fir sech déi Tax ze erspueren. Dat weist nach eemol, wéi wichteg et ass, bei all Bauprojet gläich vun Ufank un esou ze plangen, dass méiglechst wéineg fossil Brennstoffer verbraucht ginn. Wann d’Gebai bis steet, da si leider net vill Verbesserunge méi méiglech.

Zimmlech erfreet si mir, dass d’Gemeng méi aktiv gëtt wat d’Promotioun vum Vëlo hei an der Gemeng ubelaangt. Do begréisse mir zwou Mesuren, éischtens, dass d’Vëloen elo a verschiddene Stroossen à double sens et à contresens dierfe fueren an zweetens, dass d’Gemeng elo zesumme mat der Lëtzebuerger Vëlosinitiativ Vëlofuercoursë fir Kanner an Erwuessener offréiert. Fir Vëlo fueren ze kënne geet et net duer, dass een net fält. Vëlofuere kann een, wann een sech um Vëlo sécher genuch villt um Vëlo am normale Stroosseverkéier matzefueren an et ass genau dat wat een an dëse Coursë vun der Lëtzebuerger Vëlosinitiativ richteg léiert an dofir sinn dës Coursë wichteg, wa mer nach méi duuss Mobilitéit hei op Diddeleng wëlle kréien.

Ech erlabe mir dann eng allerlescht perséinlech Remarque well ech ëmmer am Landwirtschaftssecteur geschafft hunn. Aktuell kréien di Lëtzebuerger Baueren 174 Euro pro Tonn bezuelt fir hire Broutweess an 156 Euro pro Tonn fir Broutkar. Mat enger Tonn Weess oder enger Tonn Kar kann een eng Famill vu 4 Leit e ganzt Joer laang ernieren. Op de Säiten 107 an 108 vum Budget kann ee liesen, dass mir 96 Euro pro Tonn bezuele fir den Hausmüll an der SIDOR verbrennen ze loossen an da kommen nach ronn 150 Euro pro Tonn Fraisen dobäi fir de Müll hei an Diddeleng ze kollektéieren an an d’SIDOR ze féieren.

Mir bezuelen also ronn 250 Euro pro Tonn fir eise Müll lasszeginn, dat ass eis also méi wäert wéi gutt a gesond Liewensmëttel. Do stëmmt eppes net an eiser Wäerteskala. Ech soen Iech Merci fir Är Opmierksamkeet.

2020-12-18_Budgets-Ried Jos Thill am GR Diddeleng

Conseil communal du 25 septembre 2020.

Quelques commentaires de déi Lénk Dudelange au sujet de la réunion du conseil communal du 25 septembre 2020 

Projets d’investissement

Construction d’un nouveau Centre sportif (piscine + salle de sport) au Strutzbierg (2021 – 2023)

C’est une très bonne chose que chaque quartier de Dudelange dispose de son école primaire et de sa maison relais; d’avoir des installations sportives (hall polyvalent et piscine) immédiatement à côté des bâtiments scolaires est une chance, aussi bien du point de vue écologique que pédagogique.

Les plans actuels de construction d’un nouveau centre sportif au Strutzbierg prévoient de couvrir de panneaux solaires seulement un tiers de la surface du toit du nouveau bâtiment (ce qui correspond au nombre de panneaux pouvant être subventionnés par l’État). déi Lénk estime que Dudelange – pour être crédible avec sa demande de fermeture de la centrale nucléaire de Cattenom – doit  tendre vers l’autosuffisance au niveau énergétique et que par conséquent la commune doit favoriser le plus possible la production d’énergie “verte”. Si la commune ne veut pas investir elle-même (pour des raisons d’économies budgétaires ou autres ?), pourquoi ne pas mettre à la disposition des habitants de Dudelange la surface encore disponible sur le toit du nouveau complexe sportif Strutzbierg pour qu’une coopérative d’habitants puisse y installer des panneaux solaires, comme c’est aujourd’hui déjà le cas p. ex. au Centre culturel “Op der Schmelz” ?

Construction d’un gîte flottant (“Floater”) sur le bassin d’eau près du Centre culturel “Op der Schmelz” pour l’année culturelle Esch 2022

Dans le cadre d’Esch 2022, Pro-Sud a décidé d’établir des gîtes insolites (un par commune) le long du futur sentier Minett-Trail qui doit relier le territoire des 11 communes membres de Pro-Sud ; ces gîtes sont destinés à héberger les randonneurs ou autres visiteurs.

Le projet de gîte flottant présenté est innovatif et architecturalement attrayant. Néanmoins déi Lénk s’inquiète du coût estimatif du projet : 990.000 € (soit autant que 2 logements sociaux) pour 50 m² de surface habitable (soit 19.800 € le m² ). Aux questions de déi Lénk concernant le gestionnaire futur du gîte (public ou privé ?), la prise en charge des coûts d’entretien, les tarifs futurs d’hébergement, le bourgmestre n’a pas été en mesure de répondre à l’heure actuelle. Vu le coût du projet, déi Lénk craint que les tarifs pour une nuitée ne dépassent largement les moyens d’un randonneur moyen.

Allocation d’un subside de 400 € à l’organisation Catch a Smile, asbl. fondée en 2015 qui fournit une aide aux réfugiés.

déi Lénk a évidemment voté en faveur de ce subside. déi Lénk a profité de l’occasion pour proposer au conseil communal que Dudelange d’accueillir quelques 21 réfugiés supplémentaires (soit 1 ‰ de la population de notre ville) en provenance des îles grecques. Les camps pour réfugiés des îles de Lesbos, Samos, Chios, Cos et Leros sont surpeuplés, dangereux, insalubres et indignes de l’Europe. Nous pensons que les pays et les communes qui en ont les moyens se doivent de contribuer un tout petit peu à mettre fin aux souffrances de ces réfugiés, nouveaux-nés, enfants de moins de 10 ans, adolescents, femmes et hommes, tous enfermés là dans ces camps sans perspective ni dignité;  ils nous en seront reconnaissants pour le reste de leur vie.

Impôts fonciers

L’augmentation des prix des logements au Luxembourg est dramatique et prive de plus en plus de gens d’une habitation à un prix abordable. Il est évident que dans cette situation non seulement l’État luxembourgeois, mais également les communes doivent assumer leurs responsabilités et prendre urgemment un ensemble de mesures fortes, si elles veulent améliorer la situation. C’est ce que le conseil communal de Diekirch, sous la direction de son député maire Claude Haagen (LSAP) a compris, en portant en mars dernier à 15.000 % le taux de l’impôt foncier sur les terrains à bâtir non utilisés à cette fin. La commune de Diekirch avait d’ailleurs déjà adopté une taxe contre la spéculation sur les logements inhabités.

En juillet dernier les groupes LSAP, Déi Gréng et déi Lénk ont présenté ensemble au conseil communal de la ville de Luxembourg cette même proposition de fixer le taux de l’impôt foncier pour les terrains à bâtir en friche à 15.000 % à partir du 1er janvier 2021 (proposition rejetée par la majorité DP – CSV).

Au conseil communal de Dudelange, déi Lénk vient de faire la même proposition pour les mêmes raisons, à savoir pour lutter contre la pénurie dramatique de logements à des prix abordables et pour lutter contre les conséquences sociales néfastes qui en résultent. Malheureusement, sur proposition de la majorité LSAP, le conseil communal de Dudelange a rejeté cette proposition : le LSAP de Dudelange préfère en rester au statu quo et laisser faire “le marché”, en attendant une très hypothétique réforme de l’impôt foncier promis par notre Gouvernement depuis des années.

Jos Thill, conseiller communal déi Lénk

2020-09-25_CR succint du CC_JT

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe